Algemene Voorwaarden


Bij Fukanzen winkel je betrouwbaar en veilig online. Als je iets bestelt in onze webshop, dan zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Sinds2020
Handelend onder de naam: Fukanzen

Vestigingsadres:
Lange Veenteweg 9
8161 PA Epe

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@fukanzen.com

KvK-nummer: 77731204
Btw-nummer: NL003232688B61

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fukanzen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand (electronisch) tussen Fukanzen en de koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand (elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. 

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Fukanzen maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten geeft. De foto's van de producten op de website kunnen verschillen in kleur en conditie met de aangeboden producten. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. Fukanzen bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 2. Fukanzen treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 3. Fukanzen zal bij levering van het product aan de koper de volgende informatie tonen:
 • Het adres van Fukanzen waar de koper met klachten terecht kan;             
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

 

Artikel 6 - Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

 1. Als de koper gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt de koper dit binnen de bedenktermijn aan Fukanzen.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Fukanzen. Dit hoeft niet als Fukanzen heeft aangeboden het product zelf af te halen.
 3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Fukanzen verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 5. De koper draagt zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Artikelen die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in lid 3, mogen bij ontvangst door Fukanzen worden geweigerd en worden teruggestuurd aan de koper.

 

Artikel 8 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

 

Artikel 9 - Levering

 1. Fukanzen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Fukanzen kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Fukanzen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Fukanzen tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Fukanzen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. Een klacht over een product moet binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fukanzen.
 2. Een klacht over een product moet via de mail op info@fukanzen.nl worden ingediend onder vermelding van de naam, het e-mail adres en het telefoonnummer van de koper.